Wypełnij deklarację

zwana dalej Lecznicą, deklaruje współprace z Fundacją Towarzystwo Weterynaryjne, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa, zwaną dalej Fundacją w ramach prowadzonych przez Fundację inicjatyw dla dobra zwierząt.

Fundacja zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o Lecznicy jako partnerze Fundacji zaangażowanym w akcje społeczne i inicjatywy mające na celu poprawę warunków leczenia zwierząt oraz wzrost świadomości społecznej na temat właściwej opieki nad zwierzętami.

Fundacja zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o Lecznicy jako partnerze Fundacji zaangażowanym w akcje społeczne i inicjatywy mające na celu poprawę warunków leczenia zwierząt oraz wzrost świadomości społecznej na temat właściwej opieki nad zwierzętami.

Ponadto:
Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne z siedzibą w Warszawie 03-734 przy ul. Kijewskiej 11 (dalej zwana Administratorem);
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania przez Fundacje informacji o organizowanych inicjatywach, partnerach i ich produktach.
  3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych w ramach współpracy;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne z tym, że nie podanie danych uniemożliwi realizacje celu wskazanego w pkt 2.W celu potwierdzenie udziału w akcji, na wskazany adres e-mailowy w formularzu otrzymają Państwo link aktywacyjny.